ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการ
และชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

" ภาษีทุกบาท ช่วยชาติพัฒนา นำพาบ้านใหม่ก้าวไกล "

***********************

                            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จะดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ใหม่ประชาชน
เห็นความสำคัญของการชำระภาษี ทราบถึงระยะเวลาการชำระภาษี และเพื่อให้ประชาชนทราบว่าภาษีได้จัดเก็บดังกล่าวจะนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำบริการสาธารณะเพื่อ     ประโยชน์สุขของประชาชน มีกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบชำระภาษี ดังนี้                                    

ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน         - ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
                                                                         ภายในวันที่ ๒ มกราคม -  ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๖๒

ค่าภาษีบำรุงท้องที่                  - ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
                                                                        ภายในวันที่ ๒ มกราคม - ๓๐ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๒

 ค่าภาษีป้าย                                - ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
                                                                        ภายในวันที่ ๒ มกราคม -  ๓๑ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๒


                          ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไปติตต่อ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นเวลาดังกล่าวแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มีความจำเป็นที่ต้องคิดค่าปรับหรือเงินเพิ่มตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (โปรดนำใบเสร็จของปีที่แล้วมาด้วย) ถ้ามี            

                                                                                                    

 *********************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 18,447