ยินดีต้อนรับสู่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  อำเภอพระนครศรีอยุธยา

"ประชาสัมพันธ์การขอรับการช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช (กษ 01) สำหรับเกษตกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันแล้วของปี65 ภายในวันศุกร์ที่ 30 ก.ย. 65 ในเวลาราชการ ณ สนง.เกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา "

 

 ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 40,479