E - Service

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เปิดช่องทางให้บริการประชาชน E- Service  


  • websiteplanet-qr.png
    แบบคำร้องทั่วไป (E-Service)e-service บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

  • websiteplanet-qr (เบี้ยยังชีพ).png
    คำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรับคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จัง...

  • แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง.png
    แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Visitors: 81,282