วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมหน่วยงานประจำปี 2567

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายคำรณ  ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรมจริยธรรมของหน่วนงานให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดทุกคน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีเกียรติและศักดิ์ศรี ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติ 

 

 

Visitors: 81,280