โครงการหัถกรรมชุมชนสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ร่วมกับงานกองทุนผู้สงอายุจัดกิจกรรม โครงการ หัตถกรรมชุมชนสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชน "ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่" โดย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13-15 มิถุนายน 2566 บัดนี้กิจกรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

Visitors: 78,249