โครงการโรงเรียผู้สูงอายุ มอบประกาศนียบัตรจบการศึกษารุ่นที่ 1/2566

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านใหม่
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ รุ่นที่ 1/2566 ประจำงบประมานปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้อถิ่น คณบดีคณะมนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอืนในการพัฒนาผู้สูงอายุใหม่คุณภาพ มีคุณธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกายและใจทั้ง 5 มิติ ด้านผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมอย่างเป็นสุข

กรุณากรอกข้อความ...

Visitors: 81,281