โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ / Internet / Smart phone

วันที่ 15 มีนาคม 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุจัดกิจกรรมการเรียนคาบสุดท้ายเรื่อง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ / Internet / Smart phone โดยวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ดร.ปฐมพงษ์ พุ่มพฤกษ์และ ผศ.เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ

Visitors: 81,280