ประชาสัมพันธ์ การขอรับวัคซีนสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอด คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 จึงขอประกาศเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ที่มีสุนัขและแมว มาลงทะเบียนขอรับวัคซีน สุนัข/แมว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Visitors: 62,743