โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ(กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเกตรกร)

วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ได้จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ(กิจกรรมส่งเสริมเกษตร)ปลูกข้าวโพด เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรตำบลบ้านใหม่ที่มีอาชีพเพาะปลูกข้าวโพดเพื่อยกระดับให้ได้รับมาตรฐานที่ดีเเละเพิ่มมูลค่าในการขาย พร้อมทั้งแจกเมล็ดพันธ์ข้าวโพดและปุ๋ยให้กลุ่มเกษตรกร และลงพื้นที่แปลงเกษตรปลูกข้าวโพดหมู่ที่ 2

Visitors: 74,548