โตไปไม่โกง

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่
(โตไปไม่โกง)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่ (โตไปไม่โกง)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน

Visitors: 43,597