โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี พ.ศ.2565

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ โดมวัดบำรุงธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี พ.ศ.2565
โดย นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ครัวเรือนชุมชน/หมู่บ้าน มีการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันและควบคุมการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ประกอบกับได้รับรู้ เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเพื่อให้ขยะอันตรายชุมชนได้รับการคัดแยกและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 140 คน
 

Visitors: 40,477