ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อขอทราบความเห็นกรณีการจะขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ ม.9 ฝั่งตะวันออก

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อขอทราบความเห็นกรณีการจะขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) ตำบลบ้านใหม่ เพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ในวันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณบ้านนางอารยา ธาระนัย เลขที่ 32/1 หมู่ที่ 9 ฝั่งตะวันออก ต.บ้านใหม่
จึงขอเขิญประชาชนร่วมประชุมประชาคม ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว

Visitors: 40,478