โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กิจกรรมส่งเสริมความเข้มเเข็งด้านผู้สูงอายุ เพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กิจกรรมส่งเสริมความเข้มเเข็งด้านผู้สูงอายุ เพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 (การฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุ (การสานตะกร้าหวายเทียม)) ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2565 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพะรนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กิจกรรมส่งเสริมความเข้มเเข็งด้านผู้สูงอายุ
เพื่อการมีอาชีพของผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 (การฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุ การสานตะกร้าหวายเทียม)
ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2565 ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านใหม่ 
ตำบลบ้านใหม่  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Visitors: 40,479