โครงการพระราชดำริสาธารณสุข ด้านป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
จัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการที่ 3  ป้องกันและระงับโรคมาลาเรียและโรคที่มียุงเป็นพาหะ
โดยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ลงพื้นที่ร่วมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านใหม่  รณรงค์และให้ความรู้ประชาชนใน
การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  การหยอดทรายอะเบทในแอ่งหรือน้ำที่ขัง ซึ่งจากผลการดำเนินกิจกรรม โรงเรียน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และวัด พบแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 
จำนวนบ้าน 45 หลังคาเรือน พบแหล่งเพาะพันธุ๋ยุงลายจำนวน 3 หลังคาเรือน ได้ดำเนินการใส่ทรายอะเบท และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายดังกล่าว

 

Visitors: 40,477