โครงการแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 
โดยเริ่มขบวนรถต้นเทียนพรรษา ออกจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เดินทางไปถวายเทียน
1. วัดกุฎีลาย(หมู่ที่ 7) 
2. วัดราชบัวขาว (หมูที่ 1)
3. วัดโพธิ์เผือก(หมู่ที่ 2)
4. วัดเกตุ (หมู่ที่ 3) 
5. วัดจันทร์ประเทศ (หมู่ที่ 6)
6. วัดบำรุงธรรม(หมู่ที่ 4)

Visitors: 40,482