โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการหมอหมู่บ้าน/ครัวเรือน ปี 2565

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00 น.
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เปิดโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข
โครงการหมอหมู่บ้าน/ครัวเรือน ปี 2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมตามเป้าหมายจำนวน 30 คน
นที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00 น.
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เปิดโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการหมอหมู่บ้าน/ครัวเรือน ปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมตามเป้าหมายจำนวน 30 คน
Visitors: 40,479