โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการที่ 1 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับโรงเรียนปฐมวิทยาคาร และโรงเรียนวัดกุฎีลาย ดำเนินการจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTo Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น.ตั้งแต่บริเวณหน้า หจก.ธงชัยกายเพ็ชร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ (บ้านใหม่หางกระเบน) ถึงโรงเรียนปฐมวิทยาคาร และพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร จึงขอเชิญชวน ประชาชนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับโรงเรียนปฐมวิทยาคาร และโรงเรียนวัดกุฎีลาย ดำเนินการจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง ยาเสพติด โทษ และพิษภัยของยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน (กลุ่มเสี่ยง) โดยจัดโครงการในวันที่ 23 และ 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 

Visitors: 37,277