กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 20 พ.ค.2565 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านใหม่ 
องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ภายใต้ “โครงการตำบลบ้านใหม่สะอาด หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี พ.ศ.2565” ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
ในวันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565  ณ บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต อบต.บ้านใหม่ 
โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา (จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.)
ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลบ้านใหม่

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ภายใต้ “โครงการตำบลบ้านใหม่สะอาด หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี พ.ศ.2565”
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565
ในวันศุกร์ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565  ณ บริเวณทางเข้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต อบต.บ้านใหม่ เวลา 15.00 น.
โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา (จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.) ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลบ้านใหม่ โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้

1.ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 15.00 น.
2.รับกล้าไม้และร่วมถ่ายภาพร่วมกัน
3.ปลูกต้นไม้ในบริเวณทางเข้าและร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
4.ใส่ปุ๋ยบำรุงดินต้นไม้ภายในศูนย์ฯ
5.กิจกรรมปรับปรุง ตัดหญ้าสองข้างทาง หมู่ที่ 5 บริเวณที่ปลูกต้นทองอุไร
หมายเหตุ : การแต่งกาย เจ้าหน้าที่ อบต. /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
/ สมาชิก อบต. ประชาชนจิตอาสา
แต่งกายเสื้อเหลืองชุดจิตอาสาพระราชทาน

Visitors: 37,277