ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ของประชาสัมพันธ์และแจ้งดังนี้
1.กำหนดวันจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี พ.ศ.2564 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ดังนี้
หมู่ที่ 1 จำนวน 55 ราย สถานที่ วัดโพธิ์เผือก
หมู่ที่ 2 จำนวน 60 ราย สถานที่ วัดโพธิ์เผือก
หมู่ที่ 3 จำนวน 102 ราย สถานที่ วัดเกตุ
หมู่ที่ 4 จำนวน 78 ราย สถานที่ วัดบำรุงธรรม
หมู่ที่ 5 จำนวน 28 ราย สถานที่ วัดบำรุงธรรม
หมู่ที่ 6 จำนวน 13 ราย สถานที่ วัดบำรุงธรรม
หมู่ที่ 7 จำนวน 5 ราย สถานที่ วัดบำรุงธรรม
หมู่ที่ 8 จำนวน 40 ราย สถานที่ วัดบำรุงธรรม
หมู่ที่ 9 จำนวน 28 ราย สถานที่ วัดบำรุงธรรม

2.เอกสารหลักฐานการรับเงิน
กรณีรับเงินเอง
- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน
2 ฉบับ
กรณีรับเงินแทน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
- สำเนาทะเบียบบ้าน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
- ใบมอบอำนาจ จำนวน 2 ชุด ขอรับได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และขอความร่วมมือผู้รับเงินช่วยเหลือ นำเอกสารหลักฐานเพื่อมารับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ปี พ.ศ.2564 ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Visitors: 35,601