โครงการเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปรงใส ป้องกันการทุจริตของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปี 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  นายคำรณ  ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นำผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนเองแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรรัปชั่น (Zero Tolerance) 
"องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย" ตามโครงการเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสป้องกันการทุจริตของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 
    2.เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่เพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  2. เพื่อผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์สุจริตโปร่งใสในการบริหาร และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

4.ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของรางวัล (No Gift Policy)

Visitors: 35,598