รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ ของ อปท.

รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ
มาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 81,281