กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัติรย์ 


  • LINE_ALBUM_กิจกรรมปลูกต้นไม้_๒๒๐๕๒๖_2.jpg
    กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ภายใต้ “โครงการตำบลบ้านใหม่สะอาด หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี พ.ศ.2565”ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำ...

  • 400487.jpg
    วันที่ 26 พ.ค.2565 เวลา 07.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับ กรมการข้าว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาสถานที่บริเวณ หน้าอาคารหอจดหมายเหตุฯ พระราชานุส...
Visitors: 81,281