ประกาศนโยบายของผู้บริหาร

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเพื่อเข้ารับหน้าที่แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงขอประกาศนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่เพื่อให้ประชาชนทราบ ตามคำแถลงนโยบายของ นายคำรณ  ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

Visitors: 79,518