เปิดรับลงทะเบียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดทำโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร) โดยจัดอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เข้าใจหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565  

(รับจำนวนจำกัด)

Visitors: 31,364