ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศกำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ครั้งแรก
ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 

วันที่ 4 มกราคม 2565  เวลา 13.30 น. นางอรัญญา นกอินทรี  ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทน นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งแรก  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 

Visitors: 35,601