นโยบาย No Gift Policy


นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
( No Gift Policy)

------------------------------------

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่
และป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและ
ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

Visitors: 38,703