นโยบาย No Gift Policy

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)

------------------------------------

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ จึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

Visitors: 31,365