ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2/2564 พิจารณาให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโดวิด-19

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายโรจนศักดิ์ สัมภวคุปต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วย นางเกสินี เสถียรพจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านใหม่ เชิญประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 36 คน
ณ วัดบำรุงธรรม (อาคารโดมหลังคาวัดบำรุงธรรม)
เพื่อเสนอที่ให้ประชุมทราบ
1.เรื่องการใช้ความช่วยเหลือหรือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้กับผู้ปกครองในอัตราคนละ 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน(ตามโครงการให้ความช่วยเหลือหรือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19)
2.เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.เรื่องการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ On-Site)
 
Visitors: 38,703