องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) พร้อมขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) พร้อมขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) พร้อมขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ปีงบประมาณ 2565
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายโรจนศักดิ์ สัมภวคุปต์ ปลัด อบต. ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบต.มอบหมายให้นางเกสินี เสถียรพจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมพิธีเปิดงานและการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ถ่ายทอดสดผ่านระบบ facebook live การจัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตจำนงที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง รัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI สูงขึ้นด้วย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่จึงขอร่วมแสดงเจตจำนงและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
Visitors: 31,365