ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย 9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

"ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย"
วันที่ 9 ธันวาคม 2565
วันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
นายโรจนศักดิ์ สัมภวคุปต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.บ้านใหม่ มอบหมายให้ นางเกสินี เสถียรพจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบ ZOOM จากสำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) โดยรับฟังการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากนั้นรับมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564 ให้กับส่วนราชการในจังหวัด ที่ได้รับผลการประเมิน ITA ผลการประเมิน AA จำนวน 14 หน่วยงาน โล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ และร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เพื่อแสดงเจตนารมณ์คนอยุธยา รวมพลังต้านโกง
"ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย"
วันที่ 9 ธันวาคม 2565
วันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
นายโรจนศักดิ์ สัมภวคุปต์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายก อบต.บ้านใหม่ มอบหมายให้ นางเกสินี เสถียรพจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบ ZOOM จากสำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) โดยรับฟังการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากนั้นรับมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564 ให้กับส่วนราชการในจังหวัด ที่ได้รับผลการประเมิน ITA ผลการประเมิน AA จำนวน 14 หน่วยงาน โล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ และร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เพื่อแสดงเจตนารมณ์คนอยุธยา รวมพลังต้านโกง
Visitors: 31,365