ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 19 ต.ค.2564 เวลา 9.30 น.

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสงค์ของรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นข้าวสาร จำนวน 15 กิโลกรัม และน้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 12 ขวด ครอบครัวละ 1 ชุดให้แก่ครอบครัวที่มีทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนและมีประชาชนยื่นแบบลงทะเบียน ไว้จำนวน 1148 ครัวเรือน
Visitors: 81,280