ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 8 ต.ค.2564 

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประชุมเพิ่มพิจารณาช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตำบลบ้านใหม่ ตามมติที่ประชุมได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือถุงยังชีพให้กับประชาชน ตำบลบ้านใหม่ จำนวน 1,400 ครัวเรือน ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นี้ ณ โดมวัดบำรุงธรรม โดยจะแบ่งการมอบออกเป็น 2 ช่วงเวลา เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา -2019
Visitors: 81,282