ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สถ./ผถ.

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง อบต. 

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต. และ นายก อบต. มีผลทำให้ ส.อบต. และ นายก อบต.บ้านใหม่
พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ อบต.บ้านใหม่
จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและขอประชาสัมพันธ์แจ้งการบริหารงานให้ประชาชนในเขต อบต.บ้านใหม่ ทราบ ดังนี้
๑.เมื่อไม่มีนายก อบต.แล้ว การบริหารกิจการ อบต. กฎหมายกำหนดให้ปลัด อบต. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกได้เท่าที่จำเป็น
๒.ปลัด อบต.บ้านใหม่ ในฐานะ ผอ.การเลือกตั้งประจำ อบต.บ้านใหม่ ได้ประกาศให้มี การเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.บ้านใหม่แล้ว
โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๔ และกำหนดการรับสมัคร ส.อบต. และนายก อบต.บ้านใหม่
ในวันที่ ๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต.บ้านใหม่
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 
๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  
 

Visitors: 31,367