ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.บ้านใหม่ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 22 กันยายน 2564  เวลา 10.00 น.
นายคำรณ  ทานธรรม ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 3/2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ โดยมีระเบียบวาระดังนี้ 
1.เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
2.รับรองรายงานการประชุม 
3.เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
-รายงานบัญชีรายรับ - รายจ่ายและสถานการณ์การเงินของกองทุนฯ 
4.เรื่องที่เสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา 
-พิจารณาแผนการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ (แผนงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
-เรื่องรายงานผลและค่าใช้จ่ายโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
5.เรื่องอื่นๆ 

แผนงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

Visitors: 38,702