ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านใหม่ ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

วันที่ 20 ก.ค.2564
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประธานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านใหม่ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน นางเกสินี เสถียรพจน์ ผู้อำนวยการกองคลัง นายสุเมธี บาลี ผู้อำนวยการกองช่าง ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านใหม่ เพื่อส่งแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลบ้านใหม่
Visitors: 25,420