ประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินการศูนย์พักคอย Community Isolation        ตำบลบ้านใหม่

วันที่ 15 ก.ค.2564  เวลา 11.00 น.

นายคำรณ  ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เรียกประชุมที่ปรึกษาและหัวหน้าส่วนราชการ ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อม
การดำเนินการศูนย์พักคอย Community Isolation  ก่อนทีมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาและอำเภอพระนครศรีอยุธยา เค้าตรวจความพร้อมของศูนย์พักคอย อบต.บ้านใหม่  เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ 

Visitors: 27,943