เตรียมความพร้อม ศูนย์พักคอย อบต.บ้านใหม่

วันที่ 7 ก.ค.2564 นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำลบ้านใหม่ ติดตามการดำเนินงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านใหม่ให้เป็น ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 เพื่อแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ฯ รอการนำส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล
วันที่ 8 ก.ค. 2564 นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ตรวจติดตามการดำเนินการพร้อมเร่งติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ และของใช้ที่จำเป็นสำหรับใช้ในศูนย์พักคอย
ตำบลบ้านใหม่
วันที่ 9 ก.ค. 2564 นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ มอบนโยบายให้นายโรจนศักดิ์ สัมภวคุปต์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ นำข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านใหม่ ทำ
กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต” ดำเนินการ Big cleaning พื้นที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านใหม่ ทำความสะอาดห้องพัก ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยส่วนรวม ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร บริเวณทางเดิน บันได ทำความสะอาดห้องกายภาพบำบัดเป็นห้องแยกกักสำหรับประชาชน พร้อมรณรงค์สร้างความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
Visitors: 25,420