ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 28 เม.ย.2564  เวลา 10.00 น.

นายคำรณ  ทานธรรม  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่) ครั้งที่ 1/2564  
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 
โดยมีเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
1.เรื่องพิจารณาช่วยเหลือประชาชน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่พบผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน 1 ราย อาศัยอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ และมีผู้สัมผัสโรค จำนวน 14 คน ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดและอาศัยอยู่ในบ้านของผู้ติดเชื้อ 

Visitors: 81,282