ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 12 .30 น.
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครั้งที่ 2/2564
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
โดยมีเรื่องเร่งด่วนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
1.เรื่องพิจารณาช่วยเหลือประชาชน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
Visitors: 81,280