โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 64

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายคำรณ ทานธรรม นายก อบต.บ้านใหม่ นายดิเรก มาผาสุข รองนายก อบต.บ้านใหม่
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบลบ้านใหม่ โดยมี
นายสรรพวัต มุขโต นักจิตวิทยา นางสาวณัฐภรณ์ เสวก นักพัฒนาสังคม นางสาวนริศรา นกเสวก นักพัฒนาสังคม และนายประเสริฐ สาททอง พนักงานบริการ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนประจำปี 2564
ณ ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบลบ้านใหม่ รุ่นที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และเพื่อสร้างกลไกในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนในพื้นที่ศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยในครั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและให้ความรู้จำเป็นในชีวิตประจำวันในการดูแลสุขภาพของแม่วัยรุ่นและการดูแลบุตรของแม่วัยรุ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อบต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา
Visitors: 81,282