ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนติดตามผลการดำเนินงาน ศูนย์คุ้มครองเด็กตำบลบ้านใหม่

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายคำรณ ทานธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ในฐานะประธานศูนย์คุ้มครองเด็กตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานประชุมติดตาม
ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 พร้อมขับเคลื่อนนโยบายประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุัมครองเด็ก Child Protection Information System (CPIS) "มีทุกข์ พบปัญหา โทรมาที่ 1300 สายด่วน พม."

Visitors: 81,280