กฎหมายยาเสพติด

กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

รวมกฎหมายยาเสพติด 2563

Visitors: 81,281