โครงการตำบลบ้านใหม่สะอาด หน้าบ้าน น่ามอง ปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่  สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตามโครงการจังหวัดสะอาด หน้าบ้านน่ามอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด  ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ เป็นจังหวัดสะอาด 

Visitors: 81,282