ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการสาธารณะ

ผลการดำเนินงานของ อบต.บ้านใหม่ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการสาธารณะ 
1.ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนตุลาคม  2563 
2.ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำเดือนมกราคม 2564 

Visitors: 81,282