ประชาสัมพันธ์มาตรการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์ มาตรการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019

ขอความร่วมมืองด/ชะลอการเดินทาง  

มาตรการสำหรับควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มาตรการสำหรับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะของอยุธยา 

มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายของอยุธยา 

มาตรการเพื่อการคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 64 เป็นต้นไป 

มาตรการเพื่อการคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด 

ผู้ที่เดินทางมาหรือกลับจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุด / พื้นที่ควบคุม ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่จังหวัดกำหนดโดยเคร่งครัด

ข้อมูลผู้เดินทางจาก กทม./ปริมณฑล/ต่างประเทศ และอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง 14 วัน ในระบบ Thai QM (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2563)

ข้อมูลผู้เดินทางจาก กทม./ปริมณฑล/ต่างประเทศ และอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง 14 วัน ในระบบ Thai QM (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

Visitors: 81,282