ศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 

Visitors: 81,280