ประกาศ

ประกาศ  เรื่อง  การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ประกาศ  เรื่อง  สำรวจข้อมูลประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 

ประกาศ  เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10/2564 

ประกาศ  เรื่อง  ให้บ้าน เลขที่ 51 หมู่ที่ 8 (ฝั่งตะวันออก) ตำบลบ้านใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 

ประกาศ  เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ  เรื่อง   การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประกาศ  เรื่อง   ยกเว้นค่าน้ำประปา

ประกาศ  เรื่อง   ให้บริเวณกลุ่มบ้านท้ายไผ่ (บ้านใต้) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่ เป็นพื้นที่กักกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

ประกาศ  เรื่อง   เลื่อนการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

ประกาศ  เรื่อง   จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น กรณีจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศ  เรื่อง   สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ประกาศ  เรื่อง   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

ประกาศ  เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ 

ประกาศ  เรื่อง   การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 

Visitors: 31,365