งบประมาณรายจ่าย

  • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
  • โอนงบประมาณ 
  • การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
Visitors: 81,282