งบประมาณรายจ่าย

  • ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  • แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  • รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
Visitors: 37,286