สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน 9 หมู่บ้าน  เนื้อที่โดยรวมประมาณ 9.22 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 4,487 คน เป็นชาย 2,122 คน  เป็นหญิง 2,365 คน จำนวนครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 1,220 ครัวเรือน ราษฎรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม บางหมู่บ้านก็ทำอิฐมอญขายและประชาชนทุกหมู่บ้านจะมีฝีมือด้านการแกะสลักไม้ทำบ้านทรงไทย ประตูหน้าต่าง  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 81,280