ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในครั้งอดีตอาชีพแกะสลักไม้ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนบ้านใหม่ อาชีพแกะสลักไม้มีประวัติความเป็นมาจากการที่กรุงศรีอยุธยาแตก มีช่างในราชสำนักทีหลงเหลือจากการที่ถูกพม่ากวาดต้อนหนีอพยพมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ตำบลบ้านใหม่ (เดิมชื่อ "ตำบลกรุงเก่า) มาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ 

Visitors: 81,282