เกี่ยวกับ อบต.

ประวัติความเป็นมา 

ตำบลบ้านใหม่เดิมเรียก “บ้านใหม่มะขามหย่อง” เป็นชุมชนเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยามีทั้งคนไทย จีน ลาว อาศัยอยู่เป็นกลุ่มเป็นเหล่า  ต่อมาปี 2492 ประกาศจัดตั้งเป็นตำบล ชื่อว่า “ตำบลบ้านใหม่” ตามชื่อนำหน้าหมู่บ้าน ซึ่งมักมีคำว่า “บ้านใหม่” นำหน้า แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน  

ตำบลบ้านใหม่ เป็นตำบลที่เก่าแก่ เป็นตำบลหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับอำเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ยกฐานะจากสภาตำบล ขึ้นมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป

 

 

Visitors: 81,282