เกี่ยวกับ อบต.

ประวัติความเป็นมา 

ตำบลบ้านใหม่เดิมเรียก “บ้านใหม่มะขามหย่อง” เป็นชุมชนเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยามีทั้งคนไทย จีน ลาว อาศัยอยู่เป็นกลุ่มเป็นเหล่า  ต่อมาปี 2492 ประกาศจัดตั้งเป็นตำบล ชื่อว่า “ตำบลบ้านใหม่” ตามชื่อนำหน้าหมู่บ้าน ซึ่งมักมีคำว่า “บ้านใหม่” นำหน้า แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน  

ตำบลบ้านใหม่ เป็นตำบลที่เก่าแก่ เป็นตำบลหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับอำเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ยกฐานะจากสภาตำบล ขึ้นมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป

 

 


 • 001.png
  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน 9 หมู่บ้า...

 • 01.โครงสร้างองค์กร.png

 • 02.ข้อมูลผู้บริหาร_3_2.png

 • Slide1.PNG

 • องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ตามตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) และ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนแ...

 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น.png
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในครั้งอดีตอาชีพแกะสลักไม้ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนบ้านใหม่ อาชีพแกะสลักไม้มีประวัติความเป็นมาจากการที่กรุงศรีอยุธยาแตก มีช่างในราชสำนักทีหลงเหลือจากการที่ถูกพ...

 • ทำเป็นกลุ่ม-4-Small.jpg
  ศิลปและวัฒนธรรม ความสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากเศษอิฐกากปูนร่องรอยเมืองเก่า ทั้งสถูปเจดีย์ กำแพงเมือง พระพุทธรูป ฯลฯ ที่ทำให้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให...

 • C360_2015-05-11-09-07-02-265.jpg
  ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านใหม่ งานแกะสลักไม้ เช่น งานโต๊ะหมู่บูชา เครื่องตั้งโต๊ะแต่งงาน และเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกาญจนา พวหรีด และดอกไม้จันทน์ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภ...

 • ประวัติความเป็นมาและสภาพทั่วไป.png
  สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญทางศาสนาตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Visitors: 31,365